Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลคู้ยายหมี 

     ตำบลคู้ยายหมี ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ดังนี้
 
 หมู่ที่ 1

บ้านบางมะเฟือง
 หมู่ที่ 2

บ้านบางพะเนียง
 หมู่ที่ 3

บ้านดอนท่านา
 หมู่ที่ 4

บ้านโพนงาม
 หมู่ที่ 5

บ้านสระไม้แดง
 หมู่ที่ 6

บ้านยางแดง
 หมู่ที่ 7

บ้านวังไทร
 หมู่ที่ 8

บ้านหนองยาง
 หมู่ที่ 9

บ้านท่าม่วง
 หมู่ที่ 10

บ้านอ่างทอง
 หมู่ที่ 11

บ้านอ่างตาผึ้ง
 หมู่ที่ 12

บ้านป่าอีแทน
 หมู่ที่ 13

บ้านโพธิ์ทอง
 หมู่ที่ 14

บ้านบึงตะเข้
 หมู่ที่ 15

บ้านห้วยกบ
 หมู่ที่ 16

บ้านโพธิ์งาม
 หมู่ที่ 17

บ้านเนินทราย
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน

   
     ตำบลคู้ยายหมี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,033 คน แยกเป็นชาย 5,586 คน เป็นหญิง 5,450 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 69.39 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,240 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน 1 พฤษภาคม 2556)

 
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขต อบต.คู้ยายหมี (พ.ศ.2550-2556)
ปี
ชาย ( คน)
หญิง ( คน)
รวม (คน)
ข้อมูล ณ วันที่
2550
5,390
5,211
10,601
31 มี.ค.50
2551
5,415
5,257
10,672
31 ม.ค.51
2552
5,489
5,328
10,817
พ.ค.52
2553
5,503
5,348
10,851 
มี.ค. 53
2554
5,523
5,372
10,895 
ม.ค. 54
2555
5,551
5,411
10,962 
พ.ค. 55
2556
5,583
5,450
11,033 
พ.ค. 56


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     วัด  9  แห่ง ได้แก่ วัดอ่างทอง วัดยางแดง วัดหัวนา วัดดอนท่านา วัดหนองยาง วัดท่าม่วง วัดสระไม้แดง วัดบางพะเนียง และวัดโพธิ์ทอง
     สำนักสงฆ์  6 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์ห้วยกบ สำนักสงฆ์ท่าอิฐ  สำนักสงฆ์อ่างตาผึ้ง สำนักสงฆ์วัดยายพุด  สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส และสำนักสงฆ์วัดจันทร์
     โบสถ์คริสต์  1  แห่ง ได้แก่ โบสถ์คริสต์วัดนักบุญอันนา บ้านสระไม้แดง 

การศึกษา

มีโรงเรียนระดับต่างๆ ดังนี้
     - โรงเรียนระดับประถมศึกษา  7  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางพะเนียง โรงเรียนวัดดอนท่านา โรงเรียนบ้านยางแดง โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านอ่างทอง โรงเรียนห้วยน้ำใส และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41
     - โรงเรียนขยายโอกาส  2  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระไม้แดง โรงเรียนบ้านหนองยาง
     - โรงเรียนมัธยม  1  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสนามชัยเขต
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9  แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  7 แห่ง ได้แก่ บ้านยางแดง (ม.6), บ้านอ่างทอง (ม.10) บ้านหนองยาง (ม.8) บ้านหัวนา (ม.4), บ้านสมบูรณ์สุข (ม.4), บ้านสระโบสถ์ (ม.4) และกลุ่มบ้านโพธิ์งามล่าง (ม.16)

สาธารณสุข

ตำบลคู้ยายหมี มีสถานีอนามัย  2  แห่ง และโรงพยาบาล  1  แห่ง คือ
    - สถานีอนามัยเขาสระไม้แดง
    - สถานีอนามัยบ้านยางแดง
    - โรงพยาบาลสนามชัยเขต
รับผิดชอบพื้นที่ ม.5, ม.8, ม.9, ม.11, ม.15, ม.16, ม.17
รับผิดชอบพื้นที่ ม.6, ม.7, ม.10, ม.12
รับผิดชอบพื้นที่ ม.1, 2, 3, 4, 13, 14

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รอข้อมูลดำเนินการ


องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th