Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง และสนามบินสุวรรณภูมิ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 งานสวัสดิการสังคม
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา  
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนาที่ 6 การสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการวางแผน
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
     แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
     แนวทางการพัฒนาที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
     แนวทางการพัฒนาที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th