Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2557
*************************************
 
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลคู้ยายหมี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 
                   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                   กระผมนายธงชัย  พรมพิทักษ์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลคู้ยายหมีเลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลคู้ยายหมี ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี
                   นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน ว่าจะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการของประชาชน กระผมมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลคู้ยายหมีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีได้รับทราบต่อไป โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด 6 ด้าน ด้วยกัน ดังนี้
 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          1.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          1.2 ส่งเสริมบำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
          1.3 ส่งเสริมให้มีการวางระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 
 
- 2 -
 
         
2. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลคู้ยายหมีเป็นตำบลที่น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันด้วยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู้ยายหมี (สปสช.) จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุตำบลคู้ยายหมี สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคู้ยายหมี สนับสนุนการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลคู้ยายหมี
          2.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปรับปรุงให้มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมถนนในหมู่บ้านทุกหมู่
          2.3 ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการสนับสนุนให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ครบทุกหมู่บ้าน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมที่จะผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
          3.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในที่สาธารณะในตำบลโดยให้ประชาชน เด็กและเยาวชนเข้ามีส่วนร่วม และดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง
 
4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
          4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถทางการศึกษาทัดเทียมสังคมเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
          4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          4.5 ส่งเสริมบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน
          4.6 ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสงกรานต์ งานแข่งเรือ เป็นต้น
 
 
- 3 -
 
 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
          5.1 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อข้าวระดับตำบล เช่น โรงสีข้าวหรือ
สหกรณ์การเกษตร
          5.2 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
6. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
          6.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
          6.2 สนับสนุนและส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน
          6.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          6.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
          6.5 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีในการบริการประชาชน
          6.6 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิ-ทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้พร้อมและมีมาตรฐานในการบริการประชาชน
          6.7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน
 
                   สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกท่าน  ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลคู้ยายหมีดังอุดมการณ์ของกระผมที่ตั้งไว้ว่า เกิดมาทั้งที ขอทำดี เพื่อบ้านเกิด ขอขอบคุณครับ
 
øøøøøøøøøøøøøø


องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee

www.khuyaimee.go.th