Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2557
*************************************
 
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลคู้ยายหมี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 
                   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                   กระผมนายธงชัย  พรมพิทักษ์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลคู้ยายหมีเลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลคู้ยายหมี ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี
                   นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน ว่าจะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการของประชาชน กระผมมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลคู้ยายหมีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีได้รับทราบต่อไป โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด 6 ด้าน ด้วยกัน ดังนี้
 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          1.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          1.2 ส่งเสริมบำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
          1.3 ส่งเสริมให้มีการวางระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 
 
- 2 -
 
         
2. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลคู้ยายหมีเป็นตำบลที่น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันด้วยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู้ยายหมี (สปสช.) จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุตำบลคู้ยายหมี สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคู้ยายหมี สนับสนุนการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลคู้ยายหมี
          2.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปรับปรุงให้มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมถนนในหมู่บ้านทุกหมู่
          2.3 ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการสนับสนุนให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ครบทุกหมู่บ้าน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมที่จะผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
          3.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในที่สาธารณะในตำบลโดยให้ประชาชน เด็กและเยาวชนเข้ามีส่วนร่วม และดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง
 
4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
          4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถทางการศึกษาทัดเทียมสังคมเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
          4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          4.5 ส่งเสริมบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน
          4.6 ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสงกรานต์ งานแข่งเรือ เป็นต้น
 
 
- 3 -
 
 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
          5.1 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อข้าวระดับตำบล เช่น โรงสีข้าวหรือ
สหกรณ์การเกษตร
          5.2 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
6. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
          6.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
          6.2 สนับสนุนและส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน
          6.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          6.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
          6.5 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีในการบริการประชาชน
          6.6 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิ-ทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้พร้อมและมีมาตรฐานในการบริการประชาชน
          6.7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน
 
                   สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกท่าน  ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลคู้ยายหมีดังอุดมการณ์ของกระผมที่ตั้งไว้ว่า เกิดมาทั้งที ขอทำดี เพื่อบ้านเกิด ขอขอบคุณครับ
 
øøøøøøøøøøøøøø


องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th