Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี คำกล่าวแสดงเจตจำนงผู้บริหาร
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
14 ก.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th