Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 ตำบลคู้ยายหมี
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 ตำบลคู้ยายหมี
จำนวน  5  โครงการ ดังนี้
1.โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 2 บ้านบางพะเนียง จากหน้าโรงเรียนบางพะเนียง-หมู่ที่ 7 บ้านวังไทร  ราคากลาง  83,400.00 บาท
2.โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 6 บ้านยางแดง จากหัวสะพานยางแดง - คลองส่งน้ำชลประทาน  ราคากลาง  176,600.00 บาท
3.โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 6 บ้านยางแดง บ้านนายบุญนะ  ผาสุก - คลองส่งน้ำชลประทาน  ราคากลาง  166,400.00 บาท
4.โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 7 บ้านวังไทร ถนนสายทางเลียบคันคลองจากบ้านนายเมี่ยง  จันทรเดช - บ้านนางสุดใจ  คะเสนา  ราคากลาง  330,600.00 บาท
5.โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง ถนนสายการเกษตรศิริพรมาศ  ราคากลาง  539,000.00  บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น  1,296,000.00  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563