Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวนฤดี คุ้มจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางลักขณา เผือกพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางประภาพรรณ ชมสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
Responsive image
Responsive image
- ตำแหน่งว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Responsive image
นางประภาพรรณ ชมสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวอรนุช สุริฝ่าย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวมาริสา ทรงเจริญ
นิติกรปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวตุ๊กตา มาพล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวกาญจนาพร รุ่งเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวณัฐชนิศ วงศ์ไชยาบรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวจุฑารัตน์ นนทธิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายเชิดศักดิ์ เจริญฐานะ
นักการ
Responsive image
นายกิตติพงษ์ ลิ้มเจริญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวเบญจมาศ แซ่เตียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวอิทธิชา สุระเสียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายบรรเจิด ประเสริฐโสภณ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายมงคล มงคลธง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายจำลอง จันทรเดช
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสรชา สารีวงค์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายประยูร เฉลิมจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายไสว ศิลป์ประกอบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นางสาวการุณ มาระศรี
คนงาน
Responsive image
นางละออ ยอดผล
คนงาน
Responsive image
นายศักดิ์ดา เทศารินทร์
คนงาน
Responsive image
นายวิโรจน์ แก้วมหาวงศ์
ยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th