Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวนฤดี คุ้มจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเอมอร พลกล้า
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
Responsive image
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางเอมอร พลกล้า
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวทัชชกร ชัยหล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสมหมาย ดวงสา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวลัดดาวัลย์ ฮึ้งเบี้ยว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Responsive image
นางวรรณา ผ่องแผ้วฉาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางกาญจนา เจริญฐานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th