Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นางสาวนฤดี คุ้มจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายประสิทธิ์ ต.หิรัญญากร
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายประดับ พลกล้า
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
Responsive image
นางสาวกรองแก้ว พงประดิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
นายช่างโยธา
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
นายช่างโยธา
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรสุริยา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายโสธร เทศารินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายชานนท์ แก้วคำจันทร์
ผูช่วยนายช่างสำรวจ
Responsive image
นายดนุสรณ์ ธนูทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายประหยัด ประเสริฐโสภณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นางสาวอรวดี เข็มทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
- ว่าง -
คนสวน
Responsive image
นายจำนงค์ เปลี่ยนศิลาทอง
คนงาน
Responsive image
นายปรีชา วงศ์มณี
คนงาน
Responsive image
นายประสงค์ เหลืองอ่อน
คนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th