Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวนฤดี คุ้มจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางลักขณา เผือกพิบูลย์
รองปลัด อบต.คู้ยายหมี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
Responsive image
-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
นางสาวจารวี แก้วคำกอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวศิรินทรา ก้อนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางณัฏฐณิชา ชุมสุวรรณ์
ครู
Responsive image
นางนิภาภัทร สะและวงษ์
ครู
Responsive image
นางสมบุญ นาคคง
ครู
Responsive image
นางสาวเกษร สีม่วง
ครู
Responsive image
นางสาววิลาวัลย์ คนหาญ
ครู
Responsive image
นางสาวสกุลวรีย์ วงษ์เสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวกรวรรณ หิรัญ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางบัวคลี่ วิเศษศรี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุพร เสียงเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมจิตร แก้วอุย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวนวลจันทร์ ปืนสุข
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางศรินทร เรืองฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางสาวซ่อนกลิ่น พรมพิทักษ์
คนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th